If there is, setbacks and success

facebook header

In the animal world is there success and setback. If a lion misses their prey, in cooperation with other lions. Will he/she told off? For that there is no food, or if he/she shed change he/she obtains style points ….

There is probably no one who knows. Man has created interpretive systems and from these we interpret animal behavior. I do not know if there’s research to create systems from the animal world and then interpret from them. I do not know if you who reads understand the difference …

Olympics month and soon wait for the biggest event that a person can achieve according to many, and according to me it’s 100 meters’ final in athletics.

There is something magical with 100-meter final athletics. Next day the newspapers in comparing other animals against the time. I have never seen 100 butterfly table in comparison with whales and dolphins. If anyone has it, please send it to me ….

I have been in the 100-meter final at the Paralympics Atlanta in 1996. In the semifinal it apart three hundredths between me and a friend compete for Spain. We had a person in between us and none of them got to the final but only me.

We talk very small margins to a small stone on the path, a slip had done that I did not come to the final. There are ten 100-share in a second and in the range of 3 of these were 3 people.

In our world, it is success to reach a final. I did not win and who will remember 7 spot in the Euro vision Song Contest 1996 (a music contest for European countries). It is a major achievement to reach the 100 meters’ final at the Olympics than to be world record holder in the long jump.

A former friend and I was around a lot as artists. He has held exhibition at the Venice Biennale, and I want to point out that it is more difficult to get a show at Venice Biennale, than winning the Olympic 100-meter final athletics. But the people we met, thought Para-Olympics was more interesting.

The moral will then go for 100 meters in the Olympics than to create world class art …

One of my goals is to make the two … one is reached, so then it’s art remains.

Artist Mikael Avatar film

Bakslag och framgång finns det

facebook header

I djurens värld finns framgång och bakslag. Om ett lejon missar sitt byte i samarbete med andra lejon. Blir han/hon utskälld? För att det inte finns mat eller om hon/han fäller byte får hon/han stil poäng….

Det är nog ingen som vet. Människan har skapat tolknings system och utifrån dessa tolkar vi djurens beteenden. Jag vet inte om det finns forskning på att skapa system från djurens värld för att sedan tolka från dessa. Jag vet inte om du som läser förstår skillnaden…

OS månad och snart vänta det största event som en människa kan nå enligt många och enligt mig är det 100 meters finalen i friidrott.

Det är något magiskt med 100 meters finalen. Dagen efter står tiden i tidningar där man jämför andra djur i förhållande till tiden. Jag har aldrig sett 100 fjärils tabell i jämförelse med valar och delfiner. Om någon har det skicka gärna detta till mig….

Jag har varit i 100 meters finalen på Paralympics Atlanta 1996. I semifinalen skilde det 3 hundradelar mellan mig och en vän som tävla för Spanien. Vi hade en person i mellan oss och ingen av dem kom till final utan bara jag. Vi pratar så små marginaler att en liten sten på banan, ett sned steg hade gjort att jag inte kommit till final. Det finns tio 100-delar på en sekund och i spannet av 3 av dessa var 3 personer.

I vår värld är det framgång att nå en final. Jag vann inte och vem kommer ihåg 7 platsen på melodifestivalen 1996 (en musik tävling för länder i europa). Det är en större prestation att nå 100 meter final på OS än att vara världsrekordhållare i längdhopp. En tidigare vän och jag var omkring mycket som konstnärer. Han har haft utställning på Biennale Venice och jag vill på stå att det är svårare att få en utställning där än vinna OS på 100 meter. Men människor vi mötte tycke mitt Para-OS var mer intressant.

Sensmoralen blir då satsa på 100 meter i OS än att skapa konst i världsklass…

Ett av mina mål är att göra båda… det ena är uppnått, så då är det konsten kvar.

Artist Mikael Avatar film

3 Major Crossroads of Life

Mikael spelar synt hos Barbro juni 2016 (2)To those who bother to read

2016, soon August.
7 years ago in August I fly, to test stay in Thailand for 3 months. Had no plan or financial bearing to be able to stay in Thailand. But the body was pain. I had to find something. I had to do something.

20 years ago Paralympics in Atlanta … Sport is not most of my life and I can actually go to the gym without disappearing into the fog of athletic performance world.

28 years ago I sailed across the Atlantic. Feels like it was yesterday. Can feel the wind on my cheek and drops of water get in my face.

These three events are crossroads in my life where it requires a major change. When I came home from Atlantic sailing 20 years old, what I would do with my life now.
I had left the academic world because I was thrown from the Chalmers University of Technology, for my cerebral palsy does not fit the sponsors of the program. I end up on a boat under the UN flag and sail across the Atlantic.

Then I start to train for the Olympics for real. Come in at Bosön elite line (Sports School) and the target in 1996 participated in the Para-Olympics.
I did what few people got to do.

An arena with 68,000 people. No other activities, long jump had ran out of time, thunder storm.
I was the only activity in the whole arena and big screen focused on me.

The long jump is a difference, which nobody can take away from me.
6 seconds that changes the prospects for the rest of your life. 4.98 meters, it is on the screen, and this meant a new world record and Paralympisk record.
It would take 12 years before someone beat that record and 4 Para-Olympics.

Sport fade away and I had to decide what to do with the rest of my life without sport as a driving force.

To live a life with focus on training 20, 30 and even 40 hours a week and at other times focus on sport. To do anything else with the same inspiration. Would take time to find.

I’m almost 50 years and I think I see the shape of what to do but the place to do it I do not know yet. Sweden is excluded because it is too cold for my body and I have only pain. Thailand is a fantastic country to live in but not my vision of what to do the rest of my life.

My everyday life is becoming boring and needed a change. Go out and go to the gym then down to the ocean and see the waves come in endless time in the sand at the empty beach. Beautifully quiet and creates total presence.

Home and turn on the synth to create a jingle or doing something more sections to music education, as I go on. Lunch and afternoon more music and art performances planning. I live in the wrong country for modern art. Must move. Do not really know yet where to go. I have how much time I want. The question is what to do ahead …

It’s time for another break just like after an Atlantic crossing and Paralympics, but now after 7 years in paradise Thailand ……

Artist Mikael Avatar

3 vägskäl i livet

Till er som orkar läsa, 31 juli 2016

2016 och snart augusti.$
För 7 år sedan i augusti flög jag för att test bo i Thailand i 3 månader. Hade ingen plan eller ekonomisk bäring för att kunna bo i Thailand. Men kroppen var slut och gjorde ont. Jag var tvungen att hitta på något.

20 år sedan Para-OS i Atlanta… Idrotten är ett minne blått och jag kan faktiskt gå till ett gym utan att försvinna in i dimman av idrotts prestations världen.

28 år sedan jag seglade över Atlanten. Känns som det var igår. Kan känna vinden på min kind och vatten dropparna komma i mitt ansikte.

Dessa tre händelser är vägskäl i mitt liv där det kräver en stor förändring.

När jag kom hem från Atlantseglingen 20 år gammal viste jag inte vad jag skulle göra med mitt liv. Jag hade lämnat den akademiska världen för jag blev utslängd från Chalmers tekniska högskola, för min CP-skada passa inte sponsorerna av utbildningen. Jag hamna på en båt under FN flag och segla över Atlanten.

Sedan börja jag träna till OS på riktigt. Kom in på Bosön elit linje och sedan nåde målet med OS 1996. Jag fick göra det få fått göra.

En arena med 68.000 människor. Inga andra aktiviteter för längdhoppet hade tagit längre till på grund av åsk av brott. Jag var den enda aktiviteten på hela arenan och jumbo tronen stora skärm hade fokus på mig.

Det hoppet utgör en skillnad ingen kan ta ifrån mig. 6 sekunder som förändrar möjligheterna för resten av ditt liv. 4.98 m stod det på skärmen och detta innebar nytt världsrekord och Paralympisk record. Det skulle ta 12 år innan någon slog det och 4 Para-OS.

Idrotten blekna iväg och jag var tvungen att ta ställning vad gör med resten av mitt liv utan idrotten som drivkraft. Att leva ett liv med focus på att träna 20, 30 och till och med 40 timmar i veckan och övrig tid focus på idrott. Till att gör något annat med samma inspiration. Tar tid att hitta.

Jag är snart 50 år och jag tror jag hitta formen till vad jag ska göra men platsen att göra det på vet jag inte ännu. Sverige är uteslutet för det är för kallt för min kropp och jag har bara ont.

Thailand är ett fantastiskt land att leva i men inte med min vision av vad jag ska göra resten av mitt liv.

Min vardag börjar bli tråkig och det krävs en förändring.

Går ut och åker till gymmet sedan ner till havet och ser vågorna komma oändligt många gången in över sanden på den tomma stranden.
Vackert lugnt och skapar total närvaro.

Hem och slår på synten för att skapar någon trudelutt eller gör något mer avsnitt på musikutbildningen jag går.

Lunch och eftermiddagen mer musik och planera konst framträdanden. Jag bor i fel land för moder konst.

Måste röra mig. Vet inte riktigt ännu vart jag ska ta vägen. Jag har hur mycket tid som helst. Frågan är vad göra framåt…

Det är dags för ännu ett uppbrott precis som efter Atlantseglingen och Para-OS, men nu efter 7 år i paradiset Thailand……